Navigation

 • "Jak uchronić swoje dziecko przed konfliktem z prawem ?

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp., w imieniu Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego zaprasza na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską, które odbędzie sie w dniu 26 września 2013 r. Zgłoszenia przyjmowane są przez OPS w Grodzisku Wlkp. do 23.09.2013 r. Więcej informacji na stronie internetowej OPS i pod numerem telefonu 61 44 44 460. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również w sekretariacie szkoły. Zapraszamy

 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2013.

  Dnia 21 września 2013 r. w Naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniwskiego, które poprzedone były tygodnioą kampanią wyborczą. W wyniku oddanych głosów, większością zostali wybrani: Martyna Kandulska - uczennica klasy IV, Patrycja Kaminiczna - uczennica klasy V, Natalia Dalaszyńska - uczennica klasy VI i Przemysław Sternal - uczeń klasy VI. Życzymy ambitnych planów i ich realizacji.

 • Zbiórka kasztanów

  Wzorem roku ubiegłego zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w akcji zbierania kasztanów na zimowe dokarmianie zwierzyny leśnej. Organizatorem zbiórki jest Koło Łowieckie Nr 20 "Dąbrowa" reprezentowane przez Pana Dariusza Kaczmarka. Serdecznie zapraszamy. Na kasztany czekają zwierzęta, nagrody czekają na Was. 

 • Ubezpieczenie NNW

  Informuję, iż Rada Rodziców szkoły wybrała ubezpieczyciela na rok szkolny 2013/2014. Jest nim firma CONCORDIA. Sumę ubezpieczenie ustalono na poziomie 9 000,00 zł. Składka na rok szkolny wynosi 26 zł. Zakres ubezpieczenia: pełny – ochrona obejmuje czas zajęć w szkole, zajęć w ramach szkolnych klubów sportowych, w drodze z domu do szkoły, w drodze ze szkoły do domu oraz poza szkołą (24h/dobę) na terenie Rzeczypospolitej i za granicą (01.10.2013 – 30.09.2014 r.) Szczegółowe warunki ubezpieczenia do wglądu w sekretariacie. Składkę w kwocie 26 zł. proszę wpłacić u wychowawcy klasy do końca września 2013 r.

 • Uwaga rodzice/opiekunowie

  W dniu 12 września 2013 r.o o godzinie 16.30 zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów na spotkanie informacyjne dotyczące organizacji roku szkolnego 2013/2014. W programie zebranie ogólne i zebrania klasowe, a podczas nich: omówienie ogólnnych zamierzeń szkoły, koncepcja pracy szkoły, oferta edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły, przydział wychowawstw, przedstawienie nauczycieli uczących w szkole oraz nowych nauczycieli, terminy spotkań z rodzicami, zaplanowane na dany rok szkolny, wybory do rad klasowych i rady rodziców szkoły, kalendarz szkoły: wykaz imprez i uroczystości, przerw w nauce, terminy zaplanowanych konkursów, terminy sprawdzianu, prawa i obowiązki rodzica, ucznia, konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania, oferta ubezpieczenia i jej warunki, sposoby kontaktowania się z dyrekcją, nauczycielami, pedagogiem i innymi pracownikami szkoły i inne. Zapraszamy.

 • Inauguracja nowego roku szkolnego 2013/2014

  W dniu 2 września 2013 r. o godzinie 10.00 odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Na spotkaniu obecni byli uczniowie oddziałów przedszkolnych i pierwszaki, a także pozostali uczniowie szkoły. Wśród gości byli rodzice oraz Burmistrz Grodziska Wlkp., Pan Henryk Szymański. Po okolicznościowych wystąpieniach Dyrektora szkoły i Burmistrza Grodziska Wlkp., uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny.  W tym roku do szkoły uczęszczać będzie 48 dzieci do oddziałów przedszkolnych i 158 do klas I-VI. – razem 206 uczniów. Na zakończenie116-letni dzwon oznajmił początek nowego roku szkolnego 2013/2014. Zdjęcia z inauguracji w zakładce Album fotograficzny.

 • Informacja

  Informuję, iż w nowym roku szkolnym w oddziałach przedszkolnych zostanie wprowadzony język angielski w wymiarze 1 godziny tygodniowo (realizowany 2 x 0,5 h), natomiast w klasie IV i V - język niemiecki w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Informacja o podręcznikach w zakładce Podręczniki 2013/2014.

 • Zajęcia otwarte dla pięciolatków.

  Dnia 30.08.2013 r. odbyły się zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców z grupy przedszkolnej  0a. Celem spotkania było zintegrowanie grupy,  stworzenie radosnej atmosfery na lepszą adaptację dzieci w nowym środowisku oraz przedstawienie nauczycieli uczących w oddziale. Zajęcia rozpoczęły się od powitania dzieci i rodziców przez dyrektora szkoły, po czym wychowawca klasy oprowadził uczestników zajęć po szkole. Po zapoznaniu się ze szkołą wszyscy udali się do sali gdzie odbyły się wspólne zabawy integracyjne. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • Kiermasz używanych podręczników.

  Jeśli chcesz sprzedać, kupić lub wymienić używane podręczniki - przyjdź w środę 28.08.2013 r. w godzinach 10.00 - 12.00 do szkoły.

 • Rządowy program "Wyprawka szkolna".

  Zachęcam rodziców, którzy zadeklarowali udział w rządowym programie "Wyprawka szkolna" do pobrania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i dostarczenie wypełnionych do szkoły do dnia 13.09.2013 r.

 • Uwaga Rodzice 5 - latków.

  Informujemy, iż dnia 30 sierpnia 2013 r. o godzinie 16.00 odbędą się zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców z oddziału przedszkolnego grupy 0A (5-latki). Prosimy o przyniesienie do szkoły w tym dniu wyprawki przedszkolnej dziecka. Serdecznie zapraszamy.

 • Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne

  Do dnia 16 września 2013 r. rodzice, prawni opiekunowie ucznia oraz pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014  zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Wlkp., dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2013 r. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Stypendium nie przysługuje:
  uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Grodzisk Wlkp.
  Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć: 456,00 zł netto. Wnioski składa się w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Grodzisku Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d (II piętro, pokój nr 6).
  Wzór wniosku i szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Grodzisku Wlkp. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d (II piętro, pokój nr 6) lub pod numerem telefonu (61) 44 44 900 oraz w szkole do której uczęszcza uczeń. Do wniosku składanego przez rodziców, prawnych opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia należy dołączyć: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów. Oświadczenie składa się pod  rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o WSZYSTKICH DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

 • Wyprawka szkolna 2013/2014

  Informujemy, iż do dnia 13 września 2013 r. rodzice uczniów klas I-III oraz klasy V szkoły podstawowej jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w roku 2013. Zapraszamy do pobrania wniosków w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 9.00 - 12.00 lub klikając na poniższe linki.

  wniosek_wyprawka_szkolna.doc

  wniosek_wyprawka_szkolna_uczniowie_niepelnosprawni.doc

 • Półkolonie letnie w szkole

  W terminie 01 – 12.07.2013 r.  w naszej szkole odbyły się  półkolonie letnie. I jak co roku obfitowały one w szereg wyjazdów oraz  ciekawych zajęć. Tegoroczne półkolonie przebiegły przede wszystkim pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Program obfitował w spotkania z policjantami i strażakami. Już pierwszego dnia uczestnicy poczuli się kolonistami dzieląc się na grupy, wykonując totemy oraz śpiewając piosenki kolonijne. Poza zajęciami w szkole, gdzie odbywały się m.in. gry i zabawy integracyjne, odwiedziliśmy również park miejski i Muzeum Ziemi Grodziskiej, drukarnię. Kilkakrotnie uczestnicy półkolonii  udali się poza granice naszego miasta i odwiedzili m.in. Gospodarstwo Agroturystyczne w Cichej Górze czy Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski w Wolsztynie.  Podczas  niepogody koloniści wybierali  się m.in. do kina w Poznaniu na projekcję filmu „Uniwersytet Potworny”. Uczestnicy mieli również okazję skorzystać z atrakcji  parku zabaw BOGILU w Wiosce. Każdy codziennie wracał z uśmiechem do domu nie mogąc doczekać się kolejnego dnia zajęć. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • Pożegnanie absolwentów szkoły.

  W piątek 28 czerwca 2013 r. o godzinie 15.00 uczniowie klasy VI spotkali się ostatni raz w obecności rodziców i nauczycieli szkoły. Wśród gości była burmistrz Grodziska Pani Honorata Kozłowska i radny Rady Miejskiej Józef Gawron. Uczniowie  z wychowawczynią Panią Karoliną Hamrol w przygotowanej części artystycznej  podziękowali wierszem i piosenką za czas spędzony w szkole. Uczniowie wyróżnieni oraz ich rodzice otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne. Byli to: Kacper Fórmaniak - absolwent roku, Karolina Migdałek, Wiktoria Keller, Klaudia Kowalska, Karina Szymczak, Mikołaj Stachowiak.  Wykonanie tradycyjnego, wspólnego zdjęcia to ostatni punkt uroczystości. Życzymy naszym absolwentom słonecznych wakacji i powodzenie w nowej szkole - gimnazjum. Zdjęcia z uroczystości dostępne są w zakładce album fotograficzny.

 • Zakończenie roku szkolnego w klasach 0 - V

  W dniu 28 czerwca 2013 r. o godzinie 9.00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013 dla klas 0 - V. W obecności rodziców uczniów dyrektor szkoły podsumował miniony rok szkolny, dziękując uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wysiłki zmierzające do uzyskania przez uczniów jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu. Grupa uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki otrzymała dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców szkoły.  Następnie wręczono dyplomy z podziękowaniami dla uczniów pracujących w szkolnych chórze w ramach programu Śpiewająca Polska", dyplomy dla uczniów klasy III, którzy ukończyli kurs w ramach programu „Mam 10 lat i umiem pływać” oraz karty pływackie. Po wręczeniu nagród i pamiątkowych zdjęciach, uczniowie  szkoły zaprezentowali część artystyczną. Po czym rozeszli się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa. Życzymy wszystkim uczniom i rodzicom udanych, pogodnych wakacji. Zdjęcia z uroczystości dostępne w zakładce album fotograficzny.

 • Absolwent roku 2012/2013

  W czwartek 27 czerwca Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego gościł absolwentów roku szkolnego 2012/2013 oraz ich rodziców i dyrektorów szkół. Uczniowie otrzymali pamiątkowe pióro z dedykacją, a Rodzice list gratulacyjny. W uroczystym spotkaniu w miejskim ratuszu uczestniczyli również Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Honorata Kozłowska, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Alina Kachlicka oraz Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Artur Kalinowski. W naszej szkole tytuł absolwenta roku zdobył Kacper Fórmaniak. Kacprowi i jego rodzicom serdecznie gratulujemy. Zdjęcia z uroczystości w zakładce Album fotograficzny.

 • Czwarta klasa jeździ bezpiecznie

  W dniu dzisiejszym uczniowie klasy IV, którzy w tym roku szkolnym zdali egzamin na kartę rowerową otrzymali kaski rowerowe, ufundowane przez firmę De Heus Polska. Podczas uroczystego przekazania kart rowerowych oraz kasków, do ich używania podczas każdej wycieczki rowerowej zachęcał uczniów Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, Z-ca Burmistrza Honorata Kozłowska oraz st. sierż. Kamil Sikorski Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. W spotkaniach uczestniczyli również Andrzej Ruszkowski dyrektor De Heus Polska w Grodzisku Wielkopolskim oraz Marek Kinecki Przewodniczący Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim. Spotkanie z uczniami było też okazją do oficjalnego otwarcia wiaty  rowerowej, która w tym roku stanęła przy naszej szkole. Apelujemy w tym miejscu również do rodziców, by wsparli nasze działania i pomogli w dopilnowaniu dzieci, by zakładanie elementów odblaskowych i ochronnych, stało się dobrym nawykiem. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

 • Najlepsi sportowcy roku.

  W dniu 25 czerwca 2015 r. w grodziskim Ratuszu odbyło się coroczne spotkanie Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z najlepszymi uczniami szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczących w roku szkolnym 2012/2013 w zawodach gminnych, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Artur Kalinowski oraz dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów szczebla gminnego. W okresie od  października do  czerwca 2013 r. odbyło się 21 zawodów rangi Mistrzostw Gminy, w których udział wzięło blisko 1400 uczniów i uczennic 7 szkół.  Podczas spotkania, Burmistrz Henryk Szymański  uhonorował wybranych w szkołach najlepszych sportowców wręczając im dyplom, upominek i pamiątkową statuetkę. Tytuł Sportowca Roku 2012/2013 uzyskali z naszej szkoły Karolina Migdałek i Michał Janus, uczniowie klasy VI. Gratulujemy. Zdjęcia w zakladce Album fotograficzny.

 • Konkurs udzialania I pomocy "Ratujemy i uczymy sie ratować".

   W czwartek 17 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim odbył się VI Gminny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy – „Ratujemy i uczymy się ratować”.  Do Konkursu przystąpiło 6 szkół podstawowych z gminy Grodzisk Wielkopolski. Każdą placówkę reprezentowała 3 osobowa drużyna. Dzieci miały wykazać się wiedzą merytoryczną i praktycznymi umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. Drużyna z naszej szkoły zajęła I miejsce i otrzymała okazjonalny medal. Zwycięska drużyna rywalizowała w składzie: Martyna Kandulska, Kaja Palicka i Piotr Migdałek. Gratulujemy. Zdjęcia w zakładce Album fotograficzny.

page:

News

Contact

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim
  ul. Środkowa 56
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
 • (061)44-45-683

Photogallery