Nawigacja

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły 2013/2015

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wlkp.

na lata 2013-2015

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

                                                

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, ze zmianami).

 

 1. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
   
 2. Dane ogólne szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grodzisku Wlkp. jest szkołą miejską, uczęszcza do niej 206 uczniów z ulic: Dolna, Europejska, Fabryczna, Gnińska, Gorzelniana, Górna, Kobylnicka, Końcowa, Ławy, Magazynowa, Mokra, Nowa, Osiedle Pisaki, Piaskowa, Prosta, Składowa, Spedycyjna, Strumykowa, Środkowa, Towarowa, Wielichowska, Wypoczynkowa, Zielonogórska oraz z miejscowości Chrustowo, Młyniewo, Kobylniki i Zdrój.                                                            

 1. Dane kontaktowe:

Adres: ul. Środkowa 56, 62-065 Grodzisk Wlkp., tel/fax: 61 44 45 683, adres poczty elektronicznej: czworka1@wp.pl, adres internetowy szkoły: sp4grodziskwlkp.edupage.org

 1. Historia i tradycja szkoły (opis osiągnięć, znaczących sukcesów, obowiązujące normy i zasady):

   Jesteśmy szkołą z wieloletnimi tradycjami. Pracujemy w środowisku miejsko – wiejskim. Jesteśmy placówką tolerancyjną i otwartą na drugiego człowieka. Dobrze przygotowana kadra nauczycielska pomaga uczniom poznać świat. Dzieci zdobywają niezbędne umiejętności i wiadomości szkolne na różnych przedmiotach i poziomach edukacji. W naszej szkole uczeń rozwija swoje talenty i predyspozycje, jest bezpieczny i zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie nauczyciela.

Przybliżoną datą powstania pierwszej Szkoły w Kobylnikach jest rok 1852. Była to szkoła jednoklasowa, zbudowana na niedużym wzniesieniu, około 500 m w kierunku południowym od obecnej szkoły. Nauka odbywała się w językach polskim i niemieckim, historia, religia i język polski – w języku polskim, pozostałe przedmioty w języku niemieckim.

   Najstarszą z miejscowości – wsi – należących do obwodu szkoły była wieś dworska Piaski, ponadto Młyniewo i Chrustowo. Z biegiem czasu rosła liczba dzieci i stara szkoła stała się zbyt ciasna, pomimo iż do szkoły tej uczęszczały dzieci tylko z części wschodniej Kobylnik. Z części zachodniej chodziły do Zdroju. Zachodziła więc potrzeba wybudowania nowej, większej szkoły. Mieszkańcy obwodu szkolnego Kobylnik rozpoczęli zbiórkę pieniędzy. Ówczesny kierownik A. Kosmehl wystąpił z wnioskiem o subwencję państwową. Koszty budowy szkoły rozłożyły się w połowie w oparciu o pieniądze państwowe i w połowie o pieniądze zbierane przez mieszkańców wsi. W roku 1896 rozpoczęto budowę nowej szkoły. Inwestycję zakończono w roku 1897.

     Nauka w nowej trzyklasowej szkole rozpoczęła się w połowie 1897, a stara szkoła przeszła w ręce prywatne jako budynek mieszkalny. Budynek składał się z następujących pomieszczeń: trzy klasy i korytarz na parterze, dwa mieszkania na pierwszym piętrze i jedno mieszkanie na poddaszu.  

      Świadectwa szkolne wydane z datą 31 marca 1919 roku były pisane jeszcze w języku niemieckim. Po tym okresie nauka w szkole rozpoczęła się w języku polskim. W roku 1919 kończą się zapisy w księgach świadectw w języku niemieckim. Obowiązek uczęszczania do szkoły obejmuje dzieci od szóstego do czternastego roku życia. W roku szkolnym 1919/20 została zreformowana organizacja szkoleniowa w Polsce. W Kobylnikach od tego roku funkcjonuje 4 – klasowa szkoła powszechna z trzema nauczycielami. W roku szkolnym 1926/27 zostaje podwyższony stopień organizacyjny szkoły – przyznany jest czwarty etat nauczycielski. Nauka odbywa się w trzech klasach, z powodu braku czwartej izby klasowej stosuje się dwuzmianowość. System ten utrzymał się aż do 1939 roku.

     1 września wybucha wojna, 6 września 1939 roku Niemcy wkraczają do Kobylnik. Niemcy w końcu  1939 roku organizują naukę w języku niemieckim – uczą trzy nauczycielki. W roku 1941 przewieziono akta szkoły i część ławek do szkoły w Zdroju i tam odbywała się nauka w języku niemieckim. W szkole w Kobylnikach urządzono biurko przesiedleńcze tzw. ''SS Arbeitstab'', które funkcjonowało do końca wojny.

     Po zakończeniu wojny szkoła była w opłakanym stanie. Rozpoczęła się praca organizacyjna szkoły. Nauka w szkole rozpoczyna się 6 września. Nauka odbywała się w ciężkich warunkach, brakowało podręczników, zeszytów, pomocy naukowych. Liczba dzieci dochodziła do 240. Po przeprowadzeniu selekcji zorganizowano cztery klasy z podziałem na sześć oddziałów. Klasa piąta zostaje utworzona w następnym roku szkolnym. W celu wyrównania wykształcenia zaczęto tworzyć tzw. ciągi przyśpieszone. W roku szkolnym 1946/47 zostaje zorganizowana klasa VI, która zostaje umieszczona w nowej klasie zaadoptowanej z wolnego mieszkania. Po raz pierwszy w szkole został wprowadzony w klasie VI język obcy – był nim j. francuski. W roku szkolnym 1947/48 rozpoczęto realizację programu siedmioklasowego. W roku 1948 szkoła w Kobylnikach staje się szkołą zbiorczą dla sąsiedniej wioski Gnin.

    Z dniem 1 września 1956 roku Wydział Oświaty do szkoły w Kobylnikach przyłączył szkołę w Zdroju. Od  półrocza zostaje wprowadzona nauka religii w szkole. Był to przedmiot nieobowiązkowy. Z dniem 1 września 1957 roku szkoła w Zdroju staje się szkołą samodzielną. W pierwszych dniach września biblioteka ze szkoły w Kobylnikach zostaje przeniesiona do Słocina. W roku szkolnym 1962/63 szkoła ma do dyspozycji tylko trzy klasy normalne w pełni wyposażone i dwie zastępcze.

     W październiku 1965 roku szkoła uzyskała dodatkowe pomieszczenia (strych), będące dotychczas w użytkowaniu nauczycieli. Po remoncie pomieszczenia ulokowano tam pokój nauczycielski. W roku szkolnym 1966/67 stopień organizacyjny szkoły został podniesiony – utworzona została VIII klasa.

    W roku szkolnym1974/75 dwa pokoje z mieszkania na I piętrze zostają przerobione na klasę, a z kolejnego trzeciego pokoju utworzone świetlicę, która była jednocześnie jadalnią dla klasy przedszkolnej. Kuchnia z tego mieszkania, po przeróbce została przystosowana do potrzeb szkoły. Na boisku wybudowano parkan i ławki.

   W czasie wakacji letnich w roku 1984 w szkole przeprowadzono szeroko zakrojone remonty. Założono centralne ogrzewanie w klasach na piętrze, rozpoczęto prace związane z dobudową do istniejącego domu nauczyciela dwóch mieszkań i pomieszczeń piwnicznych. Założono instalację wodociągową, wymieniono lampy w całej szkole.

    W roku 1993 na terenie boisk szkolnych organizowane są regionalne zawody hippiczne. Pierwsze z nich odbyły się przy znacznej pomocy inż. Władysława Roszkowskiego, kierownika i założyciela sekcji jeździeckiej w Łubnicy.

      Z dniem 1 stycznia 1996 roku szkolnictwo podstawowe zostało przejęte przez Gminę. Zmiana organu prowadzącego szkołę przyczyniła się do poprawy kondycji finansowej placówki. Działalność Rady Rodziców szkole doprowadziła również do poprawy zaopatrzenia szkoły w niezbędne sprzęty i urządzenia.

      W roku 1997 rozpoczęto inwestycję polegającą na budowie łącznika, który miał w przyszłości połączyć stary budynek z nowym.

      W roku 1999 po reformie administracyjnej państwa część Kobylnik została włączona do miasta Grodziska. Tym samym Szkoła Podstawowa w Kobylnikach stała się Szkołą Podstawową Nr 4 w Grodzisku Wlkp.

      Po 110 latach od powstania szkoła zyskała nowe oblicze. W 2006 roku powstał nowy budynek mieszczący pomieszczenia socjalne, kuchnię, świetlicę, pomieszczenia biurowe, pracownię komputerową, salę lekcyjną, salę gimnastyki korekcyjnej.

     Od 14 maja 2007 roku trwał kapitalny remont starego budynku szkoły. Powstało 6 klas lekcyjnych, biblioteka oraz zaplecza gospodarcze. Teren wokół budynków również został zagospodarowany.

     W chwili obecnej w szkole uczy się 206 uczniów w 9 oddziałach (klasy 0-VI). Tego typu szkoły mają wiele zalet, m.in. brak anonimowości wśród uczniów i rodziców. Natychmiastowa reakcja na różnego rodzaju zagrożenia likwiduje je w zarodku. Rodzice zrzeszeni w Radzie Rodziców aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, czynnie wspierając nauczycieli w przedsięwzięciach mających na celu poprawę jakości nauczania.                             

Kadra szkoły (krótka charakterystyka kadry szkoły z podkreśleniem jej mocnych stron, możliwości i osiągnięć):

    Kadra pedagogiczna naszej szkoły to ludzie kompetentni, posiadający doświadczenie, życzliwi. Nauczyciele systematycznie zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych (WDN, konferencje, posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty,
spotkania z rodzicami) oraz w formach zewnętrznych ( studia podyplomowe, kursy doskonalące i kwalifikacyjne, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń on-line).

         Nauczyciele szkoły:

 • Dyplomowani: 5
 • Mianowani: 5
 • Kontraktowi: 2
 • Stażyści: 1

 

Baza szkoły ( najistotniejsze elementy tej bazy, liczba pomieszczeń edukacyjnych, sal ćwiczeniowych, laboratoryjnych, gabinety, sala sportowa, wyposażenie szkoły, szczególnie w sprzęt multimedialny):

Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Nowy budynek oddano do użytku w 2006 roku, a stary w 2007 został wyremontowany. W szkole znajduje się następujące pomieszczenia:

 • 7 sal lekcyjnych,
 • pracownia komputerowa – 12 stanowisk uczniowskich,
 • gabinet higienistki,
 • pokój nauczycielski,
 • salka do gimnastyki korekcyjnej,
 • toalety dla dziewcząt i chłopców na każdym piętrze,
 • sekretariat,
 • gabinet dyrektora,
 • toaleta dla niepełnosprawnych,
 • świetlica,
 • kuchnia,
 • zmywak,
 • biblioteka,
 • magazyn mebli,
 • magazyn pomocy dydaktycznych,
 • archiwum,
 • pomieszczenia służbowe dla pracowników obsługi szkoły,
 • magazyny.

W szkole działa monitoring, 8 kamer na zewnątrz budynku. Teren wokół szkoły jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy szkoły.

Uczniowie ( krótka charakterystyka uczniów oraz ich osiągnięcia):

Uczniowie naszej szkoły pochodzą ze środowisk miejskich i wiejskich. Dużą liczbę stanowią dzieci mieszkające w miejscowościach oddalonych o kilka kilometrów od szkoły. Uczniowie  biorą udział w konkursach o różnej tematyce, na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Często osiągają wyróżnienia i czołowe miejsca.  Dzieci korzystają z programów i projektów współfinansowanych przez EFS.

 

 1. ŚRODOWISKO LOKALNE I JEGO POTRZEBY

 

 1. Charakterystyka środowiska lokalnego ( wielkość miejscowości, zajęcia mieszkańców, ich status materialny, wykształcenie, itp.):

   Grodzisk Wielkopolski jest miastem powiatowym liczącym  13 833 ludności. Powiat grodziski objął swoim zasięgiem administracyjnym pięć gmin: dwie wiejskie Granowo i Kamieniec oraz trzy jednostki miejsko – gminne: Rakoniewice, Grodzisk Wielkopolski i Wielichowo; zajmujące łącznie obszar 643,72 km2 i zamieszkałe przez 49 426 osób. Powiat jest usytuowany w sąsiedztwie powiatów: kościańskiego, nowotomyskiego, poznańskiego i wolsztyńskiego. Środowisko lokalne cechuje zarówno ludność pochodzenia rolniczego jaki i również mieszkańcy napływowi, osiedlający się w obrębie okręgu szkoły- proces i struktura jest dynamiczna.

 1. Najważniejsze potrzeby środowiska lokalnego ( kulturalne, edukacyjne, konsumpcyjne, i inne):

   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego wspólnie z uczniami i rodzicami  naszej szkoły przeprowadzamy cyklicznie wiele przedsięwzięć, jak np. prowadzenie zbiórki baterii „Reba”, zbiórki makulatury, sprzedaż używanych podręczników, bierzemy także udział w akcji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, akcji „Góra grosza”; „Nasz dom”. Angażujemy się w życie społeczności lokalnej wystawiając corocznie przedstawienia jasełkowe dla seniorów. Ponadto organizujemy uroczystości z okazji „Dnia Babci i Dziadka”; „Dnia Matki”, przygotowujemy festyny rodzinne z okazji „Dnia Dziecka”. Bierzemy udział w akcjach społecznych organizowanych przez nadleśnictwo: grabienie liści kasztanowców, zalesianie terenów, zbiórka pokarmu dla zwierząt. Współpracujemy z Warsztatami Terapii Zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo, Opieką Społeczną, Domem Dziennego Pobytu Seniora, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Świetlicą Socjoterapeutyczną, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Urzędem Miasta i Gminy, Starostwem Powiatowym, Sanepidem, KPP, KPSP itd. W okresach świątecznych dzieci biorą udział w aukcjach sprzedaży swoich prac. Prowadzimy świąteczne akcje „Podaruj dzieciom paczkę”. Dodatkowo pracownicy szkoły uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia i dokształcania z dziedziny działalności na rzecz wspierania osób najbardziej potrzebujących pomocy z naszego najbliższego środowiska lokalnego.

 

 1. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym ( formy współpracy, rodzaje instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, przykłady podejmowanych działań):

    Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami z terenu gminy i powiatu Grodzisk Wielkopolski: Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Okręgowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Centrum Kultury „RONDO”; Biblioteka Miejska,  Bank PKO, Nadleśnictwo i Lasy Państwowe,  Koło Łowieckie „Dąbrowa 20”, lokalni przedsiębiorcy oraz innymi placówkami edukacyjnymi.  Współpraca między wymienionymi instytucjami a szkołą polega na organizowaniu wspólnych imprez i uroczystości, pisaniu informacji o wychowankach, współpracą w kwestii bezpieczeństwa, realizacji projektów i programów, prowadzenie kasy SKO, uczestniczenie w szkoleniach i różnych formach dokształcania. Szkoła od dawna bardzo wyraźnie zaznacza swoją obecność w środowisku lokalnym. Jest miejscem spotkań mieszkańców , rodziców uczniów, którzy mają okazję uczestniczyć w wielu uroczystościach szkolnych, spotkaniach świątecznych, dniu seniora i innych imprezach okolicznościowych oraz prelekcjach. Przedstawienia bożonarodzeniowe uczniowie wystawiają także poza szkołą – Gminne Jasełka, Gminny Dzień Ziemi. Raz w roku Rada Rodziców organizuje integracyjną zabawę karnawałową. 

 

 1. CELE SZKOŁY

 

 1. Cele ogólne/perspektywiczne/strategiczne (5-10 lat):
 • wzbogacenie bazy lokalowej i ciągłe doposażenie szkoły,
 • poszerzenie oferty szkoły o nowe koła zainteresowań wykraczające poza podstawę programową na dany etap edukacyjny,
 • zmodyfikowanie pracy świetlicy wg aktualnych potrzeb,
 • utworzenie stanowiska pedagoga, psychologa,
 • rozwijanie współpracy z rodzicami,
 • poszerzenie grona przyjaciół szkoły,
 • rozbudowa szkoły o kolejne sale lekcyjne,
 • wybudowanie sali gimnastycznej,
 • rozbudowa parkingów,
 • utworzenie  Zespołu Przedszkolno -Szkolno-Gimnazjalnego.

 

 1. Cele etapowe – najbliższe dwa lub trzy lata ( opis tego, co chcemy osiągnąć w najbliższym czasie):
 • wybudowanie placu zabaw,
 • zaangażowanie rodziców w organizację imprez szkolnych,
 • nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami,
 • wzbogacenie kalendarza imprez i uroczystości o nowe, nieszablonowe imprezy, np. Dzień Damy i Dżentelmena, Kolorowa Szkoła – dzień wesołych kolorów i inne.

 

 1. Cele roczne (plan pracy szkoły na rok szkolny ….......):

 

Kalendarz roku szkolnego, plan pracy dyrektora szkoły, godziny pracy pielęgniarki, kalendarz szkolnych imprez i uroczystości, plan wycieczek i wyjazdów szkolnych, plan turniejów i zawodów sportowych, harmonogram konkursów, współpraca z rodzicami – terminarz spotkań, terminarz posiedzeń rad pedagogicznych, współpraca z lokalnym środowiskiem i inne.

 1. MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent naszej szkoły to uczeń, który:

 1. Wie, jak korzystać z różnych źródeł informacji, jaką zdobyć wiedzę w naszej szkole, jak być odpowiedzialnym za podejmowane decyzje, co znaczy być patriotą, jak rozumieć zasady demokracji, jak aktywnie słuchać innych, jak wyrażać własne opinie i zdanie, rozwiązywać konflikty, szanować własną i cudzą godność, działać na rzecz innych, doskonalić samego siebie, występować publicznie, dbać o swoje i innych życie i zdrowie, jak kultywować tradycje i zwyczaje swojej małej ojczyzny.
 2. Umie rozróżnić dobro od zła, czytać ze zrozumieniem, formułować pytania do interesujących go zagadnień, sprostać wymaganiom na dalszym etapie kształcenia, znaleźć potrzebne informacje, nawiązywać relacje interpersonalne, wyrażać własne odczucia i emocje, panować nad własnym zachowaniem.
 3. Potrafi korzystać z najnowszych zdobyczy cywilizacyjnych i kulturalnych, zachować się odpowiednio do sytuacji, szanować przyrodę i najbliższe otoczenie, zadbać o własną edukację ekologiczną, dociekać, poszukiwać i zainteresować się otaczającą go rzeczywistością, wyrażać wdzięczność i szacunek dla osób starszych i rówieśników.

 

Nasz absolwent reprezentuje postawę otwartości, kreatywności i aktywności.

 

 1. MOCNE I SŁABE STRONY SZKOŁY, SZANSE I ZAGROŻENIA

 

Mocne strony:

Słabe strony:

Dobrze wyposażona szkoła, kompetentni nauczyciele, właściwy model zarządzenia, dyspozycyjność nauczycieli i dyrektora, wybudowana wiata dla rowerów, jednozmianowość nauczania,

Brak  opieki medycznej w ciągu całego tygodnia nauki, brak placu zabaw, brak imienia i patrona szkoły, niemożność wykorzystania w pełni obiektów sportowych, niewystarczająca ilość sal lekcyjnych, wykorzystanie świetlicy jako sali lekcyjnej

Szanse:

Zagrożenia:

Większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły, wzbogacenie oferty szkoły, rozbudowa szkoły

Brak czasu rodziców na działania w szkole, zbyt małe fundusze na realizację zaplanowanych przedsięwzięć szkoły

 

 

 1. NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY SZKOŁY

1. Wzbogacenie oferty szkoły w koła zainteresowań.

2. Rozbudowa szkoły i pozyskanie nowych sal lekcyjnych, by uniknąć w przyszłości zmianowości nauczania.

3. Wydłużenie pracy świetlicy szkolnej.

4. Zadbanie o jeszcze większe bezpieczeństwo w szkole.

 

 1. OBSZARY DZIAŁAŃ SZKOŁY – zadania do realizacji w latach 2013-2015

 

1. Baza szkoły

Lp.

Zadania – rodzaj zadania

Sposoby realizacji zadań

Potrzebne środki

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna - realizatorzy

1.

Wzbogacenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne

Zakup pomocy szkolnych, m.in. tablice i plansze interaktywne.

Finanse

Do końca roku szkolnego

Dyrektor, organ prowadzący szkołę, sponsorzy

2.

Wzbogacanie bazy lokalowej

Sala gimnastyczna, sale lekcyjne, rozbudowa parkingów, wybudowanie placu zabaw.

Finanse

3 lata

Dyrektor, organ prowadzący szkołę, sponsorzy

3.

Uruchomienie gabinetu pedagoga i zatrudnienie kompetentnej osoby na to stanowisko.

Adaptacja pomieszczenia higienistki szkolnej na gabinet pedagoga.

Finanse

3 lata

Dyrektor, organ prowadzący szkołę

 

 

 1. Zarządzanie szkołą, organizacja pracy szkoły

 

 • Załącznik: „Plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014”

 

 1. Efektywność wyników nauczania

 

 • Załącznik: „Program poprawy efektywności kształcenia na rok szkolny 2013/2014”

 

 1. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej

 

 • Załącznik: „Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2013-2015”

 

 1. Działania wychowawcze szkoły

 

 • Załącznik: „Program wychowawczy na lata 2013-2015”

 

 1. Działania w zakresie profilaktyki

 

 • Załącznik: „Program profilaktyki na lata 2013-2015”

 

 1. Działania opiekuńcze szkoły:

Lp.

Zadania – rodzaj zadania

Sposoby realizacji zadań

Potrzebne środki

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna - realizatorzy

1.

Opieka nad dziećmi i uczniami przed i po zajęciach dydaktycznych.

Plany  pracy świetlicy szkolnej

 

Cały rok

Wychowawcy świetlicy

2.

Opieka nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych.

Harmonogram dyżurów nauczycieli

 

Cały rok

nauczyciele

3.

Opieka nad uczniami podczas ferii zimowych.

Plan ferii zimowych

 

Ferie zimowe

Zgłoszeni nauczyciele

4.

Opieka nad uczniami podczas półkolonii letnich.

Plan ferii letnich

 

Wyznaczony termin półkolonii letnich

Zgłoszeni nauczyciele

5.

Opieka nad uczniami w dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych.

Harmonogram dyżurów nauczycieli

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych wg kalendarza

Wyznaczeni nauczyciele

6.

Opieka nad dziećmi i uczniami podczas wycieczek szkolnych i klasowych.

Karty wycieczek, plany wycieczek

 

Cały rok

Wychowawcy klas, nauczyciele

 

 1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz szkoły

 

Lp.

Zadania – rodzaj zadania

Sposoby realizacji zadań

Potrzebne środki

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna - realizatorzy

1.

Udział w różnych projektach

Regulaminy konkursowe

 

Wg ofert i zapotrzebowania

nauczyciele

2.

Przedstawienia, uroczystości i festyny

Kalendarz uroczystości i imprez

 

Cały rok

nauczyciele

3.

Konkursy

Kalendarz

 

Cały rok

nauczyciele

4.

Debaty na tematy bieżące

Harmonogram spotkań z rodzicami

 

Cały rok

nauczyciele

5.

Warsztaty i szkolenia dla rodziców- pedagogizacja rodziców

Harmonogram spotkań z rodzicami

 

Cały rok

wychowawcy

6.

Spotkania z przedstawicielami organów bezpieczeństwa (KPP, KPSP, Sanepid)

Umówione spotkania na terenie szkoły lub w placówkach organów bezpieczeństwa

 

Cały rok

nauczyciele

 1.  

Współpraca z PPP

Monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej

 

Cały rok

wychowawcy

 1.  

Współpraca z OPS, PCPR

Pogadanki, szkolenia, warsztaty 

 

Cały rok

nauczyciele

9.

Współpraca z Nadleśnictwem Grodzisk Wlkp. oraz Kołem Łowieckim

Wyjazdy terenowe, spotkania i pogadanki przyrodnicze

 

Cały rok

nauczyciele

10.

Współpraca z bankiem PKO

Kasa SKO

 

Cały rok

p. Karolina Hamrol

11.

Akcje okolicznościowe przeprowadzane w szkole

Zbieranie zużytych baterii, makulatury, nakrętek itp.

 

 

Cały rok

Wyznaczony nauczyciel

 

 1. Wnioski z „Profilu szkoły”.

 

Koncepcja pracy szkoły powstała we współpracy środowiska szkolnego i została przedstawiona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.10.2013 r. , na spotkaniu z rodzicami w dniu 22.10.2013 r. na lekcjach wychowawczych z uczniami (odnotowane w dzienniku lekcyjnym).

 

Podpis przedstawicieli Rady Rodziców: …....................................................

 

Podpis przedstawicieli SU: …...........................................

 

Podpis przedstawicieli Rady Pedagogicznej: ….....................................

 

Miejscowość, data: …...................................................

 

Załączniki:

 • Protokoły wychowawców klas 0- VI z pracy grup fokusowych
 • Wypełnione przez grupy fokusowe formularze: „Zadania grup fokusowych”
 • Ankiety ewaluacyjne poszczególnych grup.

 

Zadania dla grup fokusowych

 

       I. DOBRA SZKOŁA TO:

…...........................................................................................................................................................

 

 1. NASZA SZKOŁA:

 

 1. Mocne strony ( zalety):

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Słabe strony ( wady):

…...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Szanse dla szkoły:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Zagrożenia:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Problemy szkoły:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Propozycje ich rozwiązania:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA

 

Proszę ustalić trzy najważniejsze zadania do realizacji w najbliższym roku szkolnym:

 

1. ….......................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

2. ….......................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

3. ….......................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

 

Ewaluacja

 

 1. Czy debata spełniła Państwa oczekiwania?

 

 • TAK
 • NIE
 • NIE MAM ZDANIA

 

 1. Jeśli nie, proszę uzasadnić dlaczego?

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Czy tego typu spotkania należałoby kontynuować?

 

 • TAK
 • NIE
 • NIE MAM ZDANIA

 

 1. Jakie inne problemy, oprócz tych poruszanych, należałoby omówić podczas następnego spotkania?

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Kogo należałoby jeszcze zaprosić na kolejne spotkanie?

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Co było dla Państwa najważniejsze podczas spotkania?

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Czy macie Państwo inne propozycje organizacyjne, jeśli tak, proszę o podanie ich poniżej:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Protokół spotkania „Profil szkoły” - debata fokusowa

 

Data: 12.09.2013 r.

Temat spotkania: Szkoła w oczach rodziców- wypracowanie profilu szkoły.

 1. CELE SPOTKANIA:

 

 1. Integracja środowiska szkolnego.
 2. Zebranie informacji o pracy szkoły, zmierzających do poprawy jakości tej pracy.
 3. Rozwijanie umiejętności kreatywnej i twórczej dyskusji.
 4. Współdecydowanie o szkole, wspólne rozwiązywanie problemów.
 5. Wymiana doświadczeń, sugestii, uwag.
 6. Dążenie do jak najlepszych efektów nauczania, wychowania, opieki.
 7. Zaangażowanie wszystkich podmiotów i grup w działania na rzecz szkoły.

 

 1. LICZBA UCZESTNIKÓW:

 

Liczba uczestników ogółem: 182  w tym:

- Rodziców - 172

-Nauczycieli - 10

 

 1. PRZEBIEG SPOTKANIA:

 

 1. Powitanie zebranych przez dyrektora szkoły.
 2. Przedstawienie celu spotkania.
 3. Omówienie najważniejszych celów dyskusji.
 4. Przypomnienie istoty koncepcji pracy szkoły.
 5. Wybór protokolantów.
 6. Wybór grup fokusowych.
 7. Omówienie zasad pracy grup fokusowych.
 8. Praca warsztatowa grup.
 9. Zebranie informacji, omówienie pracy w grupach.

10 . Podsumowanie spotkania, wolne głosy, wnioski, odczytanie protokołu, ewaluacja.

 

 

                                                                                                        Protokołował:

                                                                                              …..........................................

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wielkopolskim
  ul. Środkowa 56
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
 • (061)44-45-683

Galeria zdjęć