• Kodeks etyki nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4

    •  

     KODEKS  ETYKI  NAUCZYCIELI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 4

     W GRODZISKU WLKP.

     Zasady ogólne

     1. Nauczyciel powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.
     2. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest troska o dobro ucznia.
     3. Nauczyciel uczciwie i rzetelnie przekazuje wiedzę zgodną z prawdą.
     4. Nauczyciel szanuje godność ucznia w procesie kształcenia i wychowania.
     5. Nauczyciel wprowadza ucznia w dziedzictwo kulturowe narodu polskiego oraz uczy poszanowania kultury innych narodów.
     6. Nauczyciel, kierując się dobrem ucznia, wybiera odpowiednie metody, formy oraz środki nauczania i wychowania oraz stosuje obiektywne kryteria oceny.
     7. Nauczyciel powinien stale doskonalić własne kwalifikacje i kompetencje zawodowe.
     8. Nauczyciel, mając prawo do godziwego wynagrodzenia, nie uzależnia od niego jakości swej pracy.
     9. Nauczyciel ma prawo do rzetelnej, zgodnej z prawdą, obiektywnej, uzasadnionej merytorycznie oceny swojej pracy.
     10. Powinnością nauczyciela jest troska o dobre imię szkoły i stanu nauczycielskiego.

     Zasady szczególne

     § 1

     1. Rolą nauczyciela jest przekazywanie w sposób jasny i czytelny uczniowi i jego rodzicom lub opiekunom wiedzę o tym, jak rozpoznaje jego sytuację i problemy oraz informować o celach swoich działań wychowawczo-dydaktycznych, stosowanych metodach, wynikach i ocenach uzyskiwanych przez ucznia.
     2. Nauczyciel powinien dążyć do uzyskania zrozumienia odbiorców dla przekazywanych przez siebie treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i akceptację dla planowanych działań.

     § 2

     1. Nauczyciel naruszający zasady etyki zawodowej winien podjąć natychmiastowe działania, które mają na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód. Ma również obowiązek reagować na znane sobie fakty odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych nauczycieli.
     2. Nauczyciel niezwłoczne informuje dyrektora szkoły o przebywaniu na terenie placówki nauczyciela będącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego.

      

     § 3

      

     1. Nauczyciel dba o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu swej pracy, bez względu na jakiekolwiek indywidualne cechy uczniów i ich rodziców, czy też na jego osobisty do nich stosunek.
     2. Nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby cechy różnicujące odbiorców jego działań, takie jak rasa, narodowość, światopogląd i system wartości, pozycja społeczna, sytuacja materialna, poglądy polityczne, a także stosunek do szkoły oraz charakter problemów wychowawczych – w żaden sposób nie pociągały za sobą dyskryminacji tych osób w środowisku szkoły i w dostępie do dóbr edukacyjnych.
     3. Powinnością nauczyciela jest utrzymywanie wysokiej kultury osobistej, tj. brak używania słów wulgarnych i zachowania o zabarwieniu emocjonalnym.

     § 4

     1. Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania kosztem ucznia szkoły i jego rodziców lub opiekunów korzyści osobistych. W trosce o godność zawodu nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogą być interpretowane jako korupcyjne.

     § 5

     1. Nauczyciel wraz z nadzorem pedagogicznym i innymi pracownikami oświaty powinien tworzyć zespół ludzi wspomagających się w realizacji wspólnego celu, jakim jest opieka, nauczanie i wychowanie.

     § 6

     1. Doświadczony nauczyciel winien otoczyć opieką nauczycieli rozpoczynających pracę, służąc im radą i pomocą. Powinnością nauczyciela jest uważne słuchanie i w konsekwencji wyciąganie przez młodszego współpracownika wniosków będących źródłem późniejszego doświadczenia zawodowego oraz propagowanie zdrowego współzawodnictwa na polu zawodowym.

     § 7

     1. Nauczyciel zobowiązany jest do nierozpowszechniania informacji z zebrań rad pedagogicznych. Nauczyciele pełniący funkcje w nadzorze pedagogicznym zobowiązani są kierować się w swojej działalności zasadami niniejszego Kodeksu.

     § 8

     1. Do kodeksu etycznego wprowadza się procedurę przeglądu i monitoringu przeprowadzaną przez pracowników Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Mieszkańców, która określa cel przeglądu i monitoringu, formy pracy nad kodeksem etycznym, zasady i sposób udziału w przeglądzie wszystkich pracowników szkoły oraz kształt i termin przygotowania raportu z przeglądu kodeksu etycznego.

     § 9

     1. Procedura przeglądu i monitoringu ma na celu sprawdzenie wśród pracowników Szkoły Nr 4 stopnia stosowania się do zapisów Kodeksu Etycznego oraz w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie zmian do zapisów Kodeksu Etycznego przez pracowników samorządowych.

     § 10

     1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 Zarządzeniem powołuje Komisję Etyki, która wybierana jest corocznie spośród pracowników szkoły w liczbie 3 osób. Zadaniem Komisji jest przygotowanie przeglądu i analizy wyników stosowania się do przyjętego przez pracowników Kodeksu Etycznego, który określa standardy zachowania się pracowników szkoły. Źródłem informacji w tym zakresie będą dane uzyskane na podstawie opracowywanej corocznie ankiety przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego pracowników, która będzie przygotowywana przez Komisję Etyki w terminie do końca października danego roku. Ankieta będzie wypełniana wewnętrznie raz w roku przez pracowników szkoły w terminie nie później niż do 15 grudnia danego roku. Prowadzone będą także badania poprzez zewnętrzne źródła oceny a mianowicie konsultacje społeczne w formie corocznie opracowywanej ankiety badającej wizerunek Szkoły Podstawowej Nr 4 i oczekiwania jej klientów. Ankieta będzie udostępniana mieszkańcom oraz klientom szkoły. Ankieta będzie przygotowywana rokrocznie przez Komisję Etyki do końca października danego roku, a następnie udostępniana mieszkańcom do wypełniania w terminie do 15 grudnia danego roku. Mieszkańcy będą oceniać stopień stosowania się pracowników szkoły do zapisów Kodeksu Etycznego oraz jakość usług świadczonych przez pracowników.
     2. Ankiety zewnętrznej oceny szkoły dostępne będą przez cały badany
      okres w Szkole Podstawowej Nr 4, bądź na stronie internetowej szkoły, gdzie w każdej chwili mieszkańcy będą mogli ją wypełnić. Wypełnione ankiety będzie można pozostawić w sekretariacie szkoły, wysłać pocztą. Wypełnione formularze ankietowe oraz dane z ankiety zawieszonej na stronie internetowej przekazane zostaną następnie do Komisji Etyki nie później jednak niż do końca grudnia danego roku.
     3. Ankieta wewnętrzna oceny pracowników, będzie wypełniana raz w
      roku przez wszystkich pracowników Szkoły. Ankieta zostanie
      przekazana przez sekretarkę wszystkim  pracownikom Szkoły w terminie nie później niż do końca listopada danego roku.
     4. Wypełnione ankiety zostaną przekazane do Komisji Etyki, która do
      końca grudnia każdego roku dokona analizy wyników ankiet i sporządzi raport z przeglądu i monitoringu.
     5. Wyniki zostaną przekazane Dyrektorowi Szkoły w terminie nie później niż do 15 stycznia następnego roku.
     6. Raport następnie jest omawiany na ogólnym zebraniu pracowników.
     7. Wnioski zawarte w raporcie z przeglądu i monitoringu będą
      wykorzystane do podjęcia działań naprawczych. Sposób wprowadzenia działań naprawczych zostanie każdorazowo określony przez Dyrektora Szkoły.

     § 11

     1. Z treścią niniejszego Kodeksu mieszkańcy Gminy Grodzisk Wlkp. mogą zapoznać się na stronie internetowej szkoły: www.sp4grodziskwlkp.edupage.org oraz w  siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 4.
     2. Kodeks Etyczny Pracowników Szkoły Podstawowej Nr 4 wchodzi w życie, po przegłosowaniu i podpisaniu przez wszystkich pracowników Szkoły , to jest z dniem 17 marca 2011 roku.