• Historia

    •  

                   Przybliżoną datą powstania pierwszej Szkoły w Kobylnikach jest rok 1852. Była to szkoła jednoklasowa, zbudowana na niedużym wzniesieniu, około 500 m w kierunku południowym od obecnej szkoły. Nauka odbywała się w językach polskim i niemieckim, historia, religia i j.polski – w języku polskim, pozostałe przedmioty w języku niemieckim.

     Najstarszą z miejscowości – wsi – należących do obwodu szkoły była wieś dworska Piaski, ponadto Młyniewo i Chrustowo. Z biegiem czasu rosła liczba dzieci i stara szkoła stała się zbyt ciasna, pomimo iż do szkoły tej uczęszczały dzieci tylko z części wschodniej Kobylnik. Z części zachodniej chodziły do Zdroju. Zachodziła więc potrzeba wybudowania nowej, większej szkoły. Mieszkańcy obwodu szkolnego Kobylnik rozpoczęli zbiórkę pieniędzy. Ówczesny kierownik A. Kosmehl wystąpił z wnioskiem o subwencję państwową. Koszty budowy szkoły rozłożyły się w połowie w oparciu o pieniądze państwowe i w połowie o pieniądze zbierane przez mieszkańców wsi. W roku 1896 rozpoczęto budowę nowej szkoły. Inwestycję zakończono w roku 1897.        

     Nauka w nowej trzyklasowej szkole rozpoczęła się w połowie          1897, a stara szkoła przeszła w ręce prywatne jako budynek mieszkalny. Budynek składał się z następujących pomieszczeń: trzy klasy i korytarz na parterze, dwa mieszkania na pierwszym piętrze i jedno mieszkanie na poddaszu.  

     Świadectwa szkolne wydane z datą 31 marca 1919 roku były pisane jeszcze w języku niemieckim. Po tym okresie nauka w szkole rozpoczęła się w języku polskim. W roku 1919 kończą się zapisy w księgach świadectw w języku niemieckim. Obowiązek uczęszczania do szkoły obejmuje dzieci od szóstego do czternastego roku życia. W roku szkolnym 1919/20 została zreformowana organizacja szkoleniowa w Polsce. W Kobylnikach od tego roku funkcjonuje 4 – klasowa szkoła powszechna z trzema nauczycielami. W roku szkolnym 1926/27 zostaje podwyższony stopień organizacyjny szkoły – przyznany jest czwarty etat nauczycielski. Nauka odbywa się w trzech klasach, z powodu braku czwartej izby klasowej stosuje się dwuzmianowość. System ten utrzymał się aż do 1939 roku.         

     Stoi od lewej: Józef Rejdych (kierownik szkoły).

             1 września wybucha wojna, 6 września 1939 roku Niemcy wkraczają do Kobylnik. Niemcy w końcu  1939 roku organizują naukę w języku niemieckim – uczą trzy nauczycielki. W roku 1941 przewieziono akta szkoły i część ławek do szkoły w Zdroju i tam odbywała się nauka w języku niemieckim. W szkole w Kobylnikach urządzono biurko przesiedleńcze tzw. ''SS Arbeitstab'', które funkcjonowało do końca wojny.

      


            

             Po zakończeniu wojny szkoła była w opłakanym stanie. Rozpoczęła się praca organizacyjna szkoły. Nauka w szkole rozpoczyna się 6 września. Nauka odbywała się w ciężkich warunkach, brakowało podręczników, zeszytów, pomocy naukowych. Liczba dzieci dochodziła do 240. Po przeprowadzeniu selekcji zorganizowano cztery klasy z podziałem na sześć oddziałów. Klasa piąta zostaje utworzona w następnym roku szkolnym. W celu wyrównania wykształcenia zaczęto tworzyć tzw. ciągi przyśpieszone. W roku szkolnym 1946/47 zostaje zorganizowana klasa VI, która zostaje umieszczona w nowej klasie zaadoptowanej z wolnego mieszkania. Po raz pierwszy w szkole został wprowadzony w klasie VI język obcy – był nim j. francuski. W roku szkolnym 1947/48 rozpoczęto realizację programu siedmioklasowego. W roku 1948 szkoła w Kobylnikach staje się szkołą zbiorczą dla sąsiedniej wioski Gnin.

      

            

            Z dniem 1 września 1956 roku Wydział Oświaty do szkoły w Kobylnikach przyłączył szkołę w Zdroju. Od  półrocza zostaje wprowadzona nauka religii w szkole. Był to przedmiot nieobowiązkowy. Z dniem 1 września 1957 roku szkoła w Zdroju staje się szkołą samodzielną. W pierwszych dniach września biblioteka ze szkoły w Kobylnikach zostaje przeniesiona do Słocina. W roku szkolnym 1962/63 szkoła ma do dyspozycji tylko trzy klasy normalne w pełni wyposażone i dwie zastępcze.

      


          

         W październiku 1965 roku szkoła uzyskała dodatkowe pomieszczenia (strych), będące dotychczas w użytkowaniu nauczycieli. Po remoncie pomieszczenia ulokowano tam pokój nauczycielski. W roku szkolnym 1966/67 stopień organizacyjny szkoły został podniesiony – utworzona została VIII klasa.

      

          

         W roku szkolnym1974/75 dwa pokoje z mieszkania na I piętrze zostają przerobione na klasę, a z kolejnego trzeciego pokoju utworzone świetlicę, która była jednocześnie jadalnią dla klasy przedszkolnej. Kuchnia z tego mieszkania, po przeróbce została przystosowana do potrzeb szkoły. Na boisku wybudowano parkan i ławki.

      


           

           W czasie wakacji letnich w roku 1984 w szkole przeprowadzono szeroko zakrojone remonty. Założono centralne ogrzewanie w klasach na piętrze, rozpoczęto prace związane z dobudową do istniejącego domu nauczyciela dwóch mieszkań i pomieszczeń piwnicznych. Założono instalację wodociągową, wymieniono lampy w całej szkole.

      

      

      

     W roku 1993 na terenie boisk szkolnych organizowane są regionalne zawody hippiczne. Pierwsze z nich odbyły się przy znacznej pomocy inż. Władysława Roszkowskiego, kierownika i założyciela sekcji jeździeckiej w Łubnicy.     

     Z dniem 1 stycznia 1996 roku szkolnictwo podstawowe zostało przejęte przez Gminę. Zmiana organu prowadzącego szkołę przyczyniła się do poprawy kondycji finansowej placówki. Działalność Rady Rodziców szkole doprowadziła również do poprawy zaopatrzenia szkoły w niezbędne sprzęty i urządzenia.      

     W roku 1997 rozpoczęto inwestycję polegającą na budowie łącznika, który miał w przyszłości połączyć stary budynek z nowym.       

     W roku 1999 po reformie administracyjnej państwa część Kobylnik została włączona do miasta Grodziska. Tym samym Szkoła Podstawowa w Kobylnikach stała się Szkołą Podstawową Nr 4 w Grodzisku Wlkp.      

     Po 110 latach od powstania szkoła zyskała nowe oblicze. W 2006 roku powstał nowy budynek mieszczący pomieszczenia socjalne, kuchnię, świetlicę, pomieszczenia biurowe, pracownię komputerową, salę lekcyjną, salę gimnastyki korekcyjnej.       

           Od 14 maja 2007 roku trwał kapitalny remont starego budynku szkoły. Powstało 6 klas lekcyjnych, biblioteka oraz zaplecza gospodarcze. Teren wokół budynków również został zagospodarowany.

      


      

       W chwili obecnej w szkole uczy się 196 uczniów w 8 oddziałach (klasy 0-VI). Tego typu szkoły mają wiele zalet, m.in. brak anonimowości wśród uczniów i rodziców. Natychmiastowa reakcja na różnego rodzaju zagrożenia likwiduje je w zarodku. Rodzice zrzeszeni w Radzie Rodziców aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, czynnie wspierając nauczycieli w przedsięwzięciach mających na celu poprawę jakości nauczania.     

     Szkoła zatrudnia 8 nauczycieli na pełen etat i 4 w niepełnym wymiarze. Stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskało dotychczas 6 pedagogów. Wysoki odsetek absolwentów szkoły dalszą edukację kontynuuje w szkołach średnich i dalej na wyższych uczelniach.     

       Szkoła od dawna bardzo wyraźnie zaznacza swoją obecność w środowisku lokalnym. Jest miejscem spotkań mieszkańców , rodziców uczniów, którzy mają okazję uczestniczyć w wielu uroczystościach szkolnych, spotkaniach świątecznych, dniu seniora i innych imprezach okolicznościowych oraz prelekcjach. Przedstawienia bożonarodzeniowe uczniowie wystawiają także poza szkołą – Dom Dziecka w Gościeszynie. Raz w roku Rada Rodziców organizuje integracyjną zabawę karnawałową.     

     W planie zajęć uczniów pojawia się coraz więcej zajęć pozalekcyjnych. W tym roku szkolnym uczniowie mogą uczestniczyć w kołach zainteresowań z matematyki, informatyki, tańca, śpiewu, teatru, sportu. Co miesiąc uczniowie uczestniczą w koncertach tematycznych przygotowywanych przez muzyków z firmy Art&Music. Działający w szkole Samorząd Uczniowski wydaję gazetkę szkolną „Czwórka na Piątkę”     

     W kalendarzu szkoły na stałe zapisały się konkursy przedmiotowe organizowane na szczeblu gminy z języka angielskiego, przyrody, matematyki czy historii miasta Grodziska.     

     Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami lokalnymi, m.in. Państwową Strażą Pożarną, OSP, MDK, Biblioteką Publiczną, Powiatową Komendą Policji, Nadleśnictwem Grodzisk Wlkp (udział w akcji „Szkodniki leśne”).     

          Placówka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt informatyczny i audiowizualny, wykorzystywany na lekcjach, spotkaniach z rodzicami, uroczystościach szkolnym. Od stycznia uruchomiono eDziennik. Jest to aplikacja komputerowa będąca elektroniczną wersją dziennika lekcyjnego. Na bieżąco uzupełniane oceny z przedmiotów, zachowania oraz frekwencja uczniów widoczne są w Internecie. Każdy rodzic zaopatrzony w unikalny login i hasło może w każdej chwili dowiedzieć się o postępach w nauce swego dziecka.

          Systematyvznie w szkole wprowadzany jest monitoring wizyjny. W tej chwili dysponujemy 8 kamerami, które 24 h/dobę monitorują teren wokół budynków i boisk placówki.

      

         We wrześniu 2011 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne wybudowane przy wspófinasowaniu Ministerstwa Sportu i Gminy Grodzisk Wlkp. Kolejnym etapem budowy infrastruktury sportowej w szkole jest boisko trawiaste o wymiarach 60 m x 40 m, które zostanie oddane do użytku wiosną 2012 r.

         W październiku 2011 r. rozpoczęto prace związane z budową boiska trawiastego do piłki nożnej o wymiarach 60 x 40 metrów. Dzięki współpracy szkoły z ludźmi dobrej woli oraz gminą Grodzisk Wlkp., udało się zrealizować tę inwestycję. Do końca 2011 roku wyrównano teren, nawieziono ziemię i żwir oraz rozłożono trawę. Od wiosny 2012 trwała intensywna pielęgnacja murawy. We wrześniu 2012 roku zainstalowano wysokie ogrodzenie, piłkochwyty, bramki i wymalowane linie.

         Również od 1 września 2012 roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły moga korzystać z tablic interaktywnych, które zamontowano w sali 03, 02 i 14. Tablice te i odpowiednie oprogramowanie przyczynią się do wiekszej aktywacji uczniów i uatrakcyjnienia codziennych zajęć.

         W latach 2014/2015 wybudowano nowy budynek szkoły, będący kolejnym elementem, który docelowo zostanie łącznikiem z halą gimnastyczną. Powstały trzy sale lekcyjne, WC dla osób niepełnosprawnych, kotłownia i szatnia uczniowska.

     W końcu roku 2015 firma Tonsmeier sfinansowała odnowienie elewacji zewnętrznej starego budynku szkoły.

           Przywrócenie 8 klasowej szkoły podstawowej  spowodowało konieczność rozbudowy szkoły o kolejne sale dydaktyczne. Budowa rozpoczęła się w lutym 2018 r.

      

          W sierpniu 2018 roku dokonano odbioru technicznego budynku i nowy rok szkolny 2018/2019 uczniowie rozpoczęli w nowej szkole. Mieści się w nim 6 sal lekcyjnych, toalety, szatnie, kotłownia. Każda sala wyposażona jest w najnowszy sprzęt multimedialny, a także szybki bezprzewodowy internet. W budynku będą się uczyć najstarsze klasy. Uczniowie mają też do dyspozycji nowoczesną pracownię przyrodniczą. Dzięki nowym salom lekcyjnym nie będzie w szkole zmianowości, a 305 uczniów będzie się uczyć w bardzo dobrych warunkach. 

      

             W chwili obecnej w szkole uczy się 311 uczniów w 15 oddziałach (klasy 0-VIII). Tego typu szkoły mają wiele zalet, m.in. brak anonimowości wśród uczniów i rodziców. Natychmiastowa reakcja na różnego rodzaju zagrożenia likwiduje je w zarodku. Rodzice zrzeszeni w Radzie Rodziców aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, czynnie wspierając nauczycieli w przedsięwzięciach mających na celu poprawę jakości nauczania.                             

     Szkoła będzie rozwijać się dalej starając się świadczyć swoje usługi jak najwyższej jakości w jak najlepszych warunkach w oparciu o nowoczesne środki dydaktyczne i zaplecze sportowo - rekreacyjne.